Termin nadsyłania zgłoszeń

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Profesor zwyczajny
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Instytut Nauk Historycznych
Kierunek: Historia
Katedra  Historii najnowszej
E-mail: wieyan@poczta.onet.pl

Wykształcenie:

 • Doktorat:  1981, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie; doktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła; rozprawa doktorska „Życie religijne więźniów KL Auschwitz w latach 1940-1945”
 • Habilitacja: 1993, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, rozprawa habilitacyjna „O. Anicet z Frydlądu, kapucyn 1875-1941. Studium biograficzne”
 • Profesura: 2003.


Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Towarzystwo  im. Stanisława ze Skarbimierza;
 • Polskie Towarzystwo Historyczne  (Tow. Miłośników Historii)
 • Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Światowa Rada Badań nad Polonią
 • Mazowieckie Towarzystwo Kulturalne


Pełnione funkcje na UKSW:

 • Członek Senatu UKSW
 • Dziekan WNHiS (w latach 2006-2009)

    
Kierunki prowadzonych badań (zainteresowania badawcze):

 • Edycja źródeł do okresu II Rzeczypospolitej
 • Dzieje duszpasterstwa wojskowego,
 • Historia wojskowości
 • Biografistyka
 • Regionalizm
 • Przejawami życia społecznego w sytuacjach granicznych w czasach totalitaryzmu


Prowadzone  zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2012/2013):

 • Historia Polski w czasach zaborów (wykład)
 • Historia najnowsza powszechna (wykład)
 • Seminarium


Dyżur:
Środa  11:00 - 12:30, s. 315
Najważniejsze publikacje:

 • (współautor), Wiktor Cygan i Jan Tarczyński, Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej – President Ryszard Kaczorowski, Honorary Citizen of Polish Lands and Cities, Mińsk Mazowiecki-Warszawa-Kraków 2011.
 • „Nil”. Generał  August Emil Fieldorf 1895-1953, Biblioteka Armii Krajowej – dowódcy, Warszawa 2010.
 • Duchowieństwo polskie wobec zagrożenia bolszewickiego i wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku [w:] Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 i jej międzynarodowe odniesienia z pespekywy 90- lecia, red. nauk. Jeremiasz Ślipiec, Tomasz Kośmider, Warszawa 2010, s.301-314.
 • [przy współpracy z  Małgorzatą W. Wysocką  i Jackiem Giejło], Bohater spod Ossowa.  Ks. mjr Ignacy Jan Skorupka (1893-1920), Warszawa 2010.
 • [przy współpracy z Małgorzatą W. Wysocką], Marszałek Edward Śmigły-
 • Rydz.  Portret Naczelnego Wodza, Warszawa 2009.
 • Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, Warszawa 2009.
 • 10 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej. Łowicz 2009.
 • (współautor), Ryszard Bzinkowski, Jerzy Tomczyk, Zbigniew Falkowski, Powstanie Warszawskie 1944, [z. 10  z serii: „Edukacja obywatelska w wojsku”], Warszawa 2004.
 • Kościół i społeczeństwo w stanie wojennym, pod red. W.J. Wysockiego, Warszawa 2003.
 • Szlakiem oręża polskiego, t.1, Warszawa 2003, t. 2, Warszawa 2005.
 • Osaczanie Prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953-1956, Warszawa 2002.
 • (współautor), W.K. CYGAN, S.Z. FRĄTCZAK, ks. J. KONIECZNY, H. SIEŃSKI, A.Cz. ŻAK], Kapelani Wrześniowi. Służba duszpasterska w Wojsku Polskim 1939 r. Dokumenty, relacje, opracowania, pod red. W.J. Wysockiego, Warszawa 2001, ss. 976.
 • Błogosławiony Ojciec Anicet Kopliński. Męczennicy 1939-1945. [Zeszyt 78], Włocławek 2001, ss.112.
 • August Emil Fieldorf, Warszawa 2000.
 • Witold Pilecki “Serafiński”, Warszawa 2000.
Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach